Danh mục cán bộ

Biên chế cơ hữu

 TS. Vũ Lê Huy  TS. Trịnh Đồng Tính
 
Trưởng Bộ môn
Giảng viên
 
Giảng viên
Email: huy.vule@hust.edu.vn Email: tinh.trinhdong@hust.edu.vn
     
 ThS. Hoàng Văn Bạo  TS. Nguyễn Chí Hưng
 
Phó trưởng Bộ môn 
Giảng viên
 
Tổ trưởng Công đoàn Bộ môn 
Giảng viên
Email: bao.hoangvan@hust.edu.vn Email: hung.nguyenchi@hust.edu.vn
     
 ThS. Đặng Bảo Lâm  PGS. TS. Phạm Hồng Phúc
 Giảng viên 
Bí thư Chi bộ 
Giảng viên
Email: lam.dangbao@hust.edu.vn Email: phuc.phamhong@hust.edu.vn
     
 TS. Đỗ Văn Trường  ThS. Nguyễn Minh Quân
 
Phó hiệu trưởng Trường CĐ nghề 
Giảng viên
 
Giảng viên
Email: truong.dovan@hust.edu.vn Email: quan.nguyenminh@hust.edu.vn
     
 TS. Nguyễn Hồng Thái  ThS. Nguyễn Quang Huy

Chủ tích Công đoàn Viện Cơ khí 
Giảng viên
 Giảng viên 
Email: thai.nguyenhong@hust.edu.vn Email: huy.nguyenquang@hust.edu.vn
     
 ThS. Nguyễn Tuấn Khoa  ThS. Vương Văn Thanh
 Giảng viên Phục vụ giảng dạy
Nghiên cứu sinh
Email: khoa.nguyentuan@hust.edu.vn Email: thanh.vuongvan@hust.edu.vn
     
 ThS. Nguyễn Xuân Hạ  ThS. Phạm Thị Thu Hằng
 Giảng viên
Nghiên cứu sinh tại Đức
 Giảng viên
Nghiên cứu sinh tại Nhật Bản 
Email: ha.nguyenxuan@hust.edu.vn Email: hang.phamthithu@hust.edu.vn
     
 ThS. Nguyễn Hải Sơn  ThS. Nguyễn Anh Tuấn
 Giảng viên
Nghiên cứu sinh tại Mỹ
 Giảng viên
Nghiên cứu sinh tại Nhật Bản
Email: son.nguyenhai@hust.edu.vn Email: tuan.nguyenanh@hust.edu.vn
     
 TS. Phạm Minh Hải  ThS. Đinh Khắc Toản
 Giảng viên
Sau tiến sỹ tại Anh
  Giảng viên
Nghiên cứu sinh tại Úc
Email: hai.phamminh@hust.edu.vn Email: toan.dinhkhac@hust.edu.vn
     
   

Cán bộ kiêm nhiệm, cộng tác viên

 • TS. Nguyễn Khắc Mẫn (Viện ITIMS)
 • TS. Trịnh Xuân Anh (Viện KT Hóa học)
 •  

Cán bộ hợp đồng

 • PGS. TS. Lê Văn Uyển
 • PGS. TS. Phan Văn Đồng
 • TS. Hoàng Văn Ngọc
 • PGS. TS. Đào Trọng Thường
 • TS. Đỗ Đức Nam

Nghiên cứu sinh

 • Phạm Văn Tuấn
 •  
 •