Danh mục cán bộ

Danh mục cán bộ

1. Cơ cấu cán bộ tham gia giảng dạy và NCKH tại BM

Theo học hàm

STT
Học hàm
Số lượng
Ghi chú*
1
Giáo sư TSKH
0
 
2
Giáo sư TS
0
 
3
PSG TSKH
0
 
4
PSG TS
3
Mời giảng 03

Theo học vị

STT
Học vị
Số lượng
Ghi chú*
1
Tiến sỹ
12
Mời giảng 04
2
ThS
10
 
3
Kỹ sư
0
 
4
Cử nhân
0
 
5
Cao đẳng
0
 
6
Khác
0
 

Theo chức năng

STT
Nhiệm vụ
Số lượng
Ghi chú*
 1
Giáo viên
22
Mời giảng 04
 2
Phục vụ giảng dạy
02
 
 3
Khác
0
 

2.2. Danh sách cán bộ

Các cán bộ đang công tác tại Bộ môn

STT
Ảnh
Họ và tên
Chức vụ
Giảng dạy học phần
E-mail
Ghi chú*
1.
 
Trưởng Bộ môn
Chi tiết máy
Đồ án Chi tiết máy
Máy nâng chuyển
Đồ án Cơ Điện tử
tinh.trinhdong@
hust.edu.vn
 
2.
 
Phó trưởng Bộ môn
Nguyên lý máy
Chi tiết máy
CN Vi Cơ Điện tử
Đồ án Cơ Điện tử
lam.dangbao@
hust.edu.vn
NCS ĐHBK HN
3.
 TS. Vũ Lê Huy 
Chi tiết máy
Đồ án Chi tiết máy
huy.vule@
hust.edu.vn
 
4.
 
- Chi tiết máy
- Nguyên lý máy
- Nhập môn Cơ điện tử
- Đồ án chi tiết máy
- Đồ án Cơ điện tử
hai.phamminh1@
hust.edu.vn

 PostDoc

 Tại Anh

5.
TS. Nguyễn Chí Hưng Tổ trưởng Công đoàn
Nguyên lý máy
Kỹ thuật rung
Đồ án Cơ Điện tử
hung.nguyenchi@
hust.edu.vn
 
6.
TS. Phạm Hồng Phúc
Bí thư chi bộ
Nguyên lý máy
Đồ án Chi tiết máy
Đồ án Cơ Điện tử
CN Vi Cơ Điện tử
phuc.phamhong@
hust.edu.vn
 
7.
TS. Đỗ Văn Trường
 Hiệu phó trường Cao đẳng nghề Bách Khoa
Chi tiết máy
Đồ án Chi tiết máy
Cơ học phá hủy
truong.dovan@
hust.edu.vn
 
8.
 Phó Viện trưởng Viện Cơ khí
LT Chi tiết máy
LT Máy nâng chuyển
Nhập môn Cơ điện tử
Đồ án chi tiết máy
Đồ án Cơ điện tử
nam.doduc@
hust.edu.vn
 
9.
TS. Nguyễn Hồng TháiChủ tịch công đoàn Viện
TN Nguyên lý máy
TN Chi tiết máy
Robot song song
thai.nguyenhong@
hust.edu.vn
 
10.
ThS. Nguyễn Quang Huy 
Chi tiết máy
Đồ án Chi tiết máy
Đồ án Cơ Điện tử
Tin học ứng dụng
Kỹ thuật mô phỏng
huy.nguyenquang@
hust.edu.vn
 
11.
 
 
Nguyên lý máy
Đồ án Cơ Điện tử
khoa.nguyentuan@
hust.edu.vn
 
12.
 
TN Nguyên lý máy
TN Chi tiết máy
thanh.vuongvan@
hust.edu.vn
NCS ĐHBK HN
13.
 
Chi tiết máy
Đồ án Cơ Điện tử
Đồ án Chi tiết máy
toan.dinhkhac@
hust.edu.vn
 
14.
 
Nguyên lý máy
Máy nâng chuyển
Đồ án Chi tiết máy
Đồ án Cơ Điện tử
bao.hoangvan@
hust.edu.vn
 
       

Các cán bộ đang công tác ở nước ngoài và mời giảng

STT
Ảnh
Họ và tên
Chức vụ
Giảng dạy học phần
E-mail
Ghi chú*
1.
ThS. Nguyễn Xuân Hạ
 
 
 
ha.nguyenxuan@
hust.edu.vn
NCS tại Đức
2.
ThS. Phạm T.T Hằng
 
 
 
 hang.phamthithu@
hust.edu.vn
NCS tại Nhật
3.
ThS. Nguyễn Hải Sơn
 
 
 
 son.nguyenhai@
hust.edu.vn
NCS tại Mỹ
4.
ThS. Nguyễn Anh Tuấn
 
 
 
 tuan.nguyenanh@
hust.edu.vn
NCS tại Nhật
 
 
 
 
 
 
 
5. PGS.TS. Lê Văn Uyển 
Chi tiết máy
Đồ án Chi tiết máy
Máy nâng chuyển
Kết cấu cơ khí
 
Mời giảng
6.
 
PGS.TS. Phan Văn Đồng
 
Nguyên lý máy
Lý thuyết tạo hình
 
Mời giảng
7.
 
TS. Hoàng Văn Ngọc
 
Chi tiết máy
Đồ án Chi tiết máy
 
Mời giảng
8.
 
PGS.TS. Đào Trọng Thường
 
Máy nâng chuyển
Chi tiết máy
Đồ án Chi tiết máy
 
Mời giảng