Danh mục cán bộ

Biên chế cơ hữu

 TS. Vũ Lê Huy  TS. Trịnh Đồng Tính
 
Trưởng Bộ môn
Giảng viên
 
Giảng viên
Email: huy.vule@hust.edu.vn Email: tinh.trinhdong@hust.edu.vn
     
 ThS. Hoàng Văn Bạo  TS. Nguyễn Chí Hưng
 
Phó trưởng Bộ môn 
Giảng viên
 
Tổ trưởng Công đoàn Bộ môn 
Giảng viên
Email: bao.hoangvan@hust.edu.vn Email: hung.nguyenchi@hust.edu.vn
     
 ThS. Đặng Bảo Lâm  PGS. TS. Phạm Hồng Phúc
 Giảng viên 
Bí thư Chi bộ 
Giảng viên
Email: lam.dangbao@hust.edu.vn Email: phuc.phamhong@hust.edu.vn
     
 PGS TS. Đỗ Văn Trường  ThS. Nguyễn Minh Quân
 
Phó hiệu trưởng Trường CĐ nghề 
Giảng viên
 
Giảng viên
Email: truong.dovan@hust.edu.vn Email: quan.nguyenminh@hust.edu.vn
     
 TS. Nguyễn Hồng Thái  ThS. Nguyễn Quang Huy

Chủ tích Công đoàn Viện Cơ khí 
Giảng viên
 

Giảng viên

Nghiên cứu sinh tại Mỹ 

Email: thai.nguyenhong@hust.edu.vn Email: huy.nguyenquang@hust.edu.vn
     
 ThS. Nguyễn Tuấn Khoa  ThS. Vương Văn Thanh
 Giảng viên Phục vụ giảng dạy
Nghiên cứu sinh
Email: khoa.nguyentuan@hust.edu.vn Email: thanh.vuongvan@hust.edu.vn
     
 TS. Nguyễn Xuân Hạ  TS. Phạm Thị Thu Hằng
 Giảng viên
 
 Giảng viên
Sau tiến sỹ tại Nhật Bản 
Email: ha.nguyenxuan@hust.edu.vn Email: hang.phamthithu@hust.edu.vn
     
 TS. Nguyễn Hải Sơn  ThS. Nguyễn Anh Tuấn
 Giảng viên
Sau tiến sỹ tại Mỹ
 Giảng viên
Nghiên cứu sinh tại Nhật Bản
Email: son.nguyenhai@hust.edu.vn Email: tuan.nguyenanh@hust.edu.vn
     
 TS. Phạm Minh Hải  ThS. Đinh Khắc Toản
 Giảng viên
 
  Giảng viên
Nghiên cứu sinh tại Úc
Email: hai.phamminh@hust.edu.vn Email: toan.dinhkhac@hust.edu.vn
     
   

 Cán Bộ hợp đồng

 

  • PGS. TS. Lê Văn Uyển

  • PGS. TS. Phan Văn Đồng
  • TS. Hoàng Văn Ngọc
  • PGS. TS. Đào Trọng Thường
  • TS. Đỗ Đức Nam

 Nghiên cứu sinh  

  • Nguyễn Tiến Dũng

  • Trương Công Giang
  • Bùi Hữu Nam
  • Vương Văn Thanh
  • Đặng Bảo Lâm