Hợp tác đối ngoại

BỘ MÔN GIA CÔNG ÁP LỰC
(Công nghệ và Khuôn dập tạo hình)

Trưởng Bộ môn: TS. Lê Trung Kiên

Địa chỉ: Phòng C10-301, Đại học Bách khoa Hà nội
Điện thoại/Fax: 04.3.8692430
Email: dmf @hust.edu.vn