Đào tạo

BỘ MÔN MÁY VÀ MA SÁT HỌC

Địa chỉ: Phòng 202– C10, Đại học Bách khoa Hà nội
Điện thoại: 04.3.8680073
Email: machinetool@hust.edu.vn
Trưởng bộ môn: TS. Bùi Tuấn Anh