Hoạt động đối ngoại

Nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật những tiến bộ trong giai đoạn công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực sản xuất, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã quyết định đầu tư, xây dựng với sự hỗ trợ từ công ty Hitachi Sunway Việt Nam thành lập “Trung tâm kỹ thuật nhà máy số”. Trung tâm được hình….