Hợp tác đối ngoại

Hợp tác đối ngoại

9- Hợp tác

9.1- Cơ sở đào tạo

Trong nước

STT Tên trường, viện Tên đơn vị trực tiếp hợp tác Thời gian ký kết hợp tác

(từ – đến)

Nội dung hợp tác
01

 

 

 

 

 

 

02

Công ty Bách khoa, Công ty xi măng Bỉm sơn

 

 

 

Phòng kỹ thuật Nhà máy supe phốt phát Lâm thao

2011

 

 

 

 

 

 

2004

Đào tạo CAD nâng cao cho thiết kế và mô phỏng

 

 

 

Đào tạo CAD nâng cao cho thiết kế và mô phỏng

 

 

 

 

Ngoài nước

STT Tên trường, viện Tên đơn vị trực tiếp hợp tác Thời gian ký kết hợp tác

(từ – đến)

Nội dung hợp tác
01 Đại học Chico Hoa kỳ Khoa Cơ khí 2011 Đào tạo chương trình tiên tiến môn Graphics I, II

9.2- Doanh nghiệp

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Lĩnh vực hoạt động Thời gian ký kết hợp tác

(từ – đến)

Nội dung hợp tác *

* Mục ‘Nội dung hợp tác’ ghi:

– Thực tập kỹ thuật

– Thực tập tốt nghiệp

– Tuyển dụng

– Học bổng

 

 

9.3.- Học bổng

 

STT Tên học bổng Đối tượng Thời gian cấp Người phụ trách Hạn đăng ký