Bộ môn – Trung tâm

Bộ môn – Trung tâm

Cơ điện tử


P 106, C8 Tel.: +84 43 2181066 

Trưởng Bộ môn: Mạc Thị Thoa
E-mail. thoa.macthi@hust.edu.vn

Cơ học Ứng dụng


C3 - 307  Tel.: +84 43 8680469 

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Quang Hoàng
E-mail.hoang.nguyenquang@hust.edu.vn

Cơ học Vật liệu & Kết cấu


C3 - 201 Tel.: +84 43 8680103/ +84 43 8680047

Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Thái Thế Hùng 
E-mail: hung.thaithe@hust.edu.vn

Cơ khí chính xác và Quang học


C5 - 311 Tel.: +84 43 8680102

Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Vũ Toàn Thắng, 
E-mail. thang.vutoan@hust.edu.vn

Cơ sở thiết kế máy và Rôbốt


D3 - 304 Tel.: +84 4.38680101

Trưởng Bộ môn: TS. Phạm Minh Hải, 
E-mail: hai.phamminh1@hust.edu.vn

Công nghệ Chế tạo máy


C5 - 112 Tel.: +84 43 8692440 

Trưởng Bộ môn: TS. Trương Hoành Sơn, 
E-mail. son.truonghoanh@hust.edu.vn

Gia công Áp lực


C10- 301 Tel.: +84 43 8692430 

Trưởng Bộ môn: TS. Lê Trung Kiên, 
E-mail. kien.letrung@hust.edu.vn

Gia công Vật liệu & Dụng cụ Công nghiệp


C1 - 226 Tel.: +84 43 8692007  

Trưởng Bộ môn: TS. Bùi Ngọc Tuyên, 
E-mail. tuyen.buingoc@hust.edu.vn

Hàn và công nghệ kim loại


C1 - 306 Tel.: +84 43 8692204  

Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Bùi Văn Hạnh, 
E-mail. hanh.buivan@hust.edu.vn

Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật


D6 - 402 Tel.: +84 43 8692030 

Trưởng Bộ môn: TS. Phạm Văn Sơn, 
E-mail. son.phamvan@hust.edu.vn

Máy & Ma sát học


C10 - 101 Tel.: +84 43 8680073 

Trưởng Bộ môn: TS. Bùi Tuấn Anh, 
E-mail. anh.buituan@hust.edu.vn

Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo, Nghiên cứu và Đổi mới Công nghệ


Phòng 206 - B1 - Tel.: +84 43 8692983 

Giám đốc TT: TS. Lê Đức Bảo, 
E-mail. bao.leduc@hust.edu.vn