ABB TỔ CHỨC TRAO HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CƠ KHÍ