THÔNG BÁO về việc đăng ký in sao bằng & bảng điểm tốt nghiệp kỳ 20191

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN CƠ KHÍ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

_______________________

 Số:  10-12/TB-ĐHBK-VCK

Hà Nội, ngày  10 tháng   12   năm 2019  

THÔNG BÁO

V/V: đăng ký in sao bằng & bảng điểm tốt nghiệp kỳ 20191

Theo thông báo của Phòng Đào tạo, Viện Cơ Khí sẽ thu đăng ký in sao bằng & bảng điểm tốt nghiệp cho những sinh viên có nhu cầu tốt nghiệp kỳ 20191 như sau:

Thời gian:  10/12/2019 đến hết ngày 31/12/2019

Địa điểm:   văn phòng Viện Cơ Khí (Cô.Thanh).

Chú ý khi đi đăng ký sinh viên cần mang theo:

-        01 giấy khai sinh bản sao có công chứng ghi đầy đủ thông tin về SHSV, Lớp – Khóa, địa chỉ gia đình, điện thoại liên hệ

 -        Có 02 loại để sinh viên lựa chọn

+ Loại in sao 5 bộ: 200.000 đồng

+ Loại in sao 10 bộ: 400.000 đồng

Đề nghị sinh viên nộp theo đúng thời gian trên để Viện tổng hợp và nộp Phòng Đào tạo đúng đợt.

DS sinh viên đăng ký tốt nghiệp kỳ 20191:

https://drive.google.com/file/d/1kxKZ2fS4B-ed1y1vEdwEIFDHhUFTgmNS/view?usp=sharing

 

VIỆN CƠ KHÍ