Thông báo đăng ký thực tập công nghiệp, thực tập tốt nghiệp ĐAMH và ĐATN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CƠ KHÍ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2018

THÔNG BÁO
Thông báo đăng ký thực tập công nghiệp, thực tập tốt nghiệp, ĐAMH và ĐATN

1. DANH SÁCH ĐAMH THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ (ĐA2)


2. DANH SÁCH ĐAMH THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ KHÍ ( ĐA1)