Thông báo về việc sinh viên đăng ký tốt nghiệp kỳ 20181

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN CƠ KHÍ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

_______________________

 

 

Số:   03-01/TB-ĐHBK-VCK

Hà Nội, ngày 03 tháng  01  năm 2019


THÔNG BÁO LẦN 2

V/v: Sinh viên đăng ký tốt nghiệp kỳ 20181

  Hiện nay đã hết thời hạn đăng ký tốt nghiệp, Viện Cơ Khí đề  nghị sinh viên đã đăng ký thành công trên trang SIS khẩn trương đến VPV để nộp giấy tờ sau:

1.    Tất cả sinh viên đăng ký tốt nghiệp kỳ 20181 nộp 01 giấy khai sinh bản sao có công chứng.

2.    Sinh viên đăng ký in sao bằng tốt nghiệp & bảng điểm có 2 mức:

Mức 1: loại 5 bản lệ phí 200,000 đồng

Mức 2: loại 10 bản lệ phí 400,000 đồng

3.    Hạn cuối nộp về văn phòng Viện (C.Thanh) 08/01/2019.

Lưu ý: Sinh viên có thể nộp lẻ tại văn phòng Viện hoặc nộp cho lớp trưởng theo danh sách.

Đề nghị sinh viên lưu ý nộp cho đúng hạn để Viện tổng hợp danh sách & nộp Phòng Đào tạo.

 

VIỆN CƠ KHÍ