Ảnh tốt nghiệp 2016_2B

Chúc mừng các bạn TÂN KỸ SƯ tốt nghiệp kỳ 20162B

Kèm theo là ảnh của Lễ trao bằng tốt nghiệp
Chúc các bạn Sức khỏe và Thành công trên con đường đang bước đi.
Ban truyền thông - Viện Cơ Khí

https://drive.google.com/open?id=0BwzKP51hmO-7VFRFMy1YUnJjVzA