List of assignment for graduation project and graduation internship for semester 2020II

List of assignment for graduation project and graduation internship for semester 2020II

Sau đây là danh sách phân công thầy/cô hướng dẫn đồ án tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp học kỳ 2020II.

Danh sách phân công các em xem: tại đây.