School Board

School Board

Hội đồng Viện là cơ quan do Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ra quyết định thành lập để tư vấn cho Viện trưởng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý và điều hành Viện.

Hội đồng Viện nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 15 thành viên, trong đó có 03 thành viên ngoài Viện là các nhà hoa học, nhà quản lý, và chuyên gia công nghệ uy tín trong và ngoài nước.

Danh sách thành viên Hội đồng Viện nhiệm kỳ 2018 – 2023

STT Họ và tên Chức vụ / Cơ quan công tác Vai trò
1

(Ảnh bìa: Trần Việt Linh)