Văn phòng

VIỆN CƠ KHÍ

Văn phòng: C10 - 305

Điện thoại: (+84) 43 869 6165

Fax:              (+84) 43 868 0585

E-mail:        sme@hust.edu.vn

 

Ban Giám đốc Viện

  • PGS. TS. Phạm Văn Hùng: Viện trưởng, phụ trách chung, công tác nhân sự, tài chính, xây dựng các chương trình đào tạo, công tác đào tạo đại học và sau đại học, chiến lược phát triển.  E-mail: hung.phamvan@hust.edu.vn

  • PGS. TS. Vũ Toàn Thắng: Phó Viện trưởng, phụ trách cơ sở vật chất, vật tư, thiết bị thí nghiệm, đảm bảo chất lượng, công tác giáo trình, dự án triển khai kế hoạch tái cấu trúc C8, công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, an toàn lao động, tổ chức hội nghị khoa học, xây dựng điều chỉnh quy chế hoạt động. E-mail: thang,vutoan@hust.edu.vn

  • TS. Nguyễn Tiến Đông: Phó Viện trưởng, phụ trách công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, quan hệ công chúng, thông tin truyền thông, Website của Viện, công tác sinh viên, cố vấn học tập, học bổng, tài trợ, giáo viên chủ nhiệm, hợp tác doanh nghiệp thực tập trao đổi sinh viên, công tác ISO, công tác Công đoàn, thi đua khen thưởng. E-mail: dong.nguyentien@hust.edu.vn

  • TS. Trương Hoành Sơn: Phó Viện trưởng, phụ trách công tác đào tạo.E-mail: son.truonghoanh@hust.edu.vn

Văn phòng: 

  • Phạm Thị Nam: Phụ trách công tác quản lý hồ sơ sinh viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, bằng tốt nghiệp đại học, dự giờ, tập sự, olympic và sỹ quan dự bị. Email: nam.phamthi@hust.edu.vn 

  • Võ Thị Liên Hương: Phụ trách phân công giảng dậy, kế hoạch dự giờ, danh sách, bảng điểm. Email huong.vothilien@hust.edu.vn 

  • Nguyễn Bích Thanh: Phụ trách thời khoá biểu, đăng ký học phần, thí nghiệm, thực tập, tốt nghiệp, sau đại học. Email: thanh.nguyenbich@hust.edu.vn

  • Đặng Thị Hồng Vân: Phụ trách khoa học, vật tư thiết bị, giấy tờ sinh viên.Email   van.dangthihong@hust.edu.vn