Tổ đảm bảo chất lượng

Tổ đảm bảo chất lượng

Nhiệm vụ:

  1. Xây dựng và ban hành kế hoạch hàng năm về hoạt động kiểm định và bảo đảm chất lượng giáo dục của trường Cơ khí;
  2. Xây dựng và trình Ban Giám hiệu ký ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn toàn bộ hoạt động bảo đảm chất lượng bên trong nhà trường;
  3. Chủ trì, phối hợp với các khoa, trung tâm trực thuộc trường để xây dựng cơ chế, thực hiện thu thập, lưu trữ thông tin liên quan đến công tác bảo đảm chất lượng;
  4. Thực hiện tự đánh giá các hoạt động bảo đảm chất lượng của trường theo các hướng dẫn của Phòng quản lý chất lượng
  5. Báo cáo Ban Giám hiệu kết quả thực hiện các hoạt động bảo đảm chất lượng của nhà trường;
  6. Tư vấn, theo dõi và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các hoạt động bảo đảm chất lượng tại tất cả các đơn vị trực thuộc trường;
  7. Tham gia các đoàn đánh giá ngoài theo kế hoạch của nhà trường;

Danh sách thành viên tổ công tác:

QĐ vv thành lập tổ công tác đảm bảo chất lượng năm 2022_SME