CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Ban Chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2022-2027

TT Họ và tên Đơn vị Công tác Học hàm học vị Chức vụ hiện tại
1 Vũ Huy Khuê Khoa Năng lượng nhiệt TS Chủ tịch Công đoàn Trường Cơ khí
2 Lê Đức Độ Khoa Cơ khí Chế tạo máy TS Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Cơ khí
3 Trần Thị Mai Doan Khoa Cơ khí Chế tạo máy KS UVBCH
4 Nguyễn Thái Tất Hoàn Khoa Cơ điện tử TS UVBCH
5 Nghiêm Xuân Giang Khoa Cơ khí động lực ThS UVBCH
6 Nhã Tường Linh Khoa Cơ điện tử TS UVBCH
7 Tạ Văn Chương Viện KH& CN Nhiệt Lạnh TS UVBCH

Công đoàn Trường có các tổ công đoàn lâm thời trực thuộc:


Ban Chấp hành lâm thời Đoàn Trường Cơ khí