[SME] TỔNG KẾT HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2023 – PHÂN BAN NĂNG LƯỢNG NHIỆT