VĂN PHÒNG TRƯỜNG

VĂN PHÒNG TRƯỜNG

VĂN PHÒNG TRƯỜNG

       Văn phòng Trường là bộ phận chức năng giúp Ban giám hiệu trong việc tổng hợp thông tin, đầu mối quản lý các hoạt động của Trường. Một số nhiệm vụ của Văn phòng Trường như:

  • Xây dựng kế hoạch công tác, hướng dẫn – hỗ trợ – phối hợp với các đơn vị thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng quy định;
  • Tham mưu cho Ban lãnh đạo Trường về các công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, nghiên cứu KH…
  • Phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ tốt nhất cho cán bộ và người học trong các việc có liên quan;
  • Các nghiệp vụ trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán.

Lãnh đạo văn phòng