PGS.TS. Nguyễn Thành Trung

Địa chỉ làm việc: P.709M – C7 – Đại học Bách Khoa Hà Nội
E-mail:trung.nguyenthanh@hust.edu.vn
Điện thoại:04.3869.2440
Chức vụ: Giảng viên cao cấp

Các môn giảng dạy

 • Thiết kế nhà máy cơ khí
 • Công nghệ chế tạo máy
 • Kỹ thuật an toàn và môi trường
 • Tự động hóa quá trình sản xuất

Các nghiên cứu quan tâm

 • Link giới thiệu LAB: tại đây.
 • Nghiên cứu, tính toán, thiết kế robot phục vụ phục hồi chức năng chi trên, chi dưới cho người bệnh sau tai biến.
 • Nghiên cứu, tính toán, thiết kế hệ thống cơ khí.
 • CAD/CAM/CAE/CNC.
 • Tổ chức sản xuất trong nhà máy cơ khí.

đào tạo

 • Từ 09/2012 đến 08/2015: Nghiên cứu sinh tại Học viện công nghệ Shibaura, Nhật Bản
 • Từ 09/2011 đến 08/2012: Thạc sỹ tại Học viện công nghệ Shibaura, Nhật Bản
 • Từ 09/2010 đến 08/2011: Thạc sỹ tại trường Đại học Bách khoa – Hà Nội
 • Từ 09/2003 đến 08/2008: Sinh viên tại trường Đại học Bách khoa Hà nội

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Tạp chí:
 • Trung Nguyen, Takashi Komeda, Using Motor Speed Profile and Genetic Algorithm to Optimize the Fuzzy Logic Controller for Controlling DC Servomotor, International Journal of Computer Applications, Volume: 94, Number: 14, Page(s): 1-8, ISSN  0975 – 8887, 2014.
 • Hung V. Dao, Takashi Komeda, and Trung T. Nguyen, Interference Reduction in Tilt Measurement Based on Changing the Sensor Mounting Method and Calculation Formulas, Journal of Automation and Control Engineering, 4, No.6, Page(s):424-431, ISSN: 2301-3702.
 • Nguyen Thanh Trung, Truong Hoanh Son, Takashi Komeda, “Optimize Position to Place Joint of a Finger in the Slave Hand of a Novel Master- Slave System” Journal of Science & Technology, Volume: 127, Number: 127B/2018, Page(s): 11-15, ISSN  2354-1083, 2018.
 • Tam BUI, Trung NGUYEN and Hiroshi HASEGAWA, “Opposition-based learning for self-adaptive control parameters in differential evolution for optimal mechanism design”, Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing, , Volume: 13, Number: 127B/2018, Page(s): 11-15, ISSN: , Volume: 127, ISSN  2354-1083, 2019. (SCIE)

 

 • Hội nghị
 • Trung Nguyen, Leo Ota, Tasuku Miyoshi, Takashi Komeda, The Powered Gait Training System Using Feedback from Own Walking Information,  The 4th IEEE  BioScience and BioRobotic Conference (BRC2013), 18-20 Feb. 2013, 1-5.
 • Trung Nguyen, Leo Ota, Tasuku Miyoshi, Takashi Komeda, A newly physical modeling tool in matlab and apply to initially model a powerd gait training system, 7th SEATUC Symposium, 4-6 Mar, 2013.
 • Trung Nguyen, Leo Ota, Tasuku Miyoshi, Takashi Komeda, A new tool to model physical system: Application to the powered gait orthosis system for hemiplegic patients, The 24th IASTED International Conference on Modeling and Simulation (MS2013), 17-19 Jul. 2013, 56-61.
 • Trung Nguyen, Hung Dao, Takashi Komeda,  Design and Model a Novel Ankle Foot Orthosis, The 26th European Modeling and Simulation Symposium, 10-12 Sep. 2014.
 • Trung Nguyen, Hung Dao, Takashi Komeda, A Novel Active Ankle Orthosis System: Idea and Design, 2014 International Conference on Mechatronics and Mechanical Design, Paper No. F021,26-28 Dec, 2014.
 • Trung Nguyen, Hung Dao, Takashi Komeda, “Phase Detection and Foot Drop Prevention for the Novel Powered Ankle Foot Orthosis System”, 9th i-CREATe 2015 international Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology.
 • Hung Viet Dao, Takashi Komeda, and Trung Thanh Nguyen, Development and Validation of a New Interference Cancellation Method for Accelerometers in Orientation Measurement, 11th France-Japan congress, 9th Europe-Asia congress, and 17th International Conference on Research and Education in Mechatronics (IEEE Mecatronics-REM 16), Compiegne, France
 • V. Dao, T. T. Nguyen, and T. Komeda, Reducing the Influence of Vibration and Movement in Endoscopic Orientation Estimation with Inertial Sensors, Computer Assisted Radiology and Surgery 29th International Congress and Exhibition, Barcelona, Spain, pp. S117–S118, June 2015.
 • Nguyễn Thành Trung, Đào Việt Hùng, Takashi Komeda, Sử dụng phương pháp đồng mô phỏng giữa matlab/simulink và ADAMS cho robot planar 2 bậc tự do, Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí- động lực 2016, ISBN: 978-604-95-00041-1, trang 247-252, 13/10/2016.
 • Trung T. Nguyen,  Takashi Komeda and Hung V. Dao, Optimize the Mechanism of a Finger in the Slave Hand of a Novel Teleoperation System, 9th Regional Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering 2017 (RCMME 2017), June 29-30, 2017.
 • Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Ngọc Kiên, “Thiết kế và tính toán hệ thống hỗ trợ chuyển người khuyết tật chân trong hoạt động đời sống” , Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí- động lực 2017, ISBN: 978-604-73-5602-7, trang 364-368, 14/10/2017.
 • (Nguyen Thanh Trung, Nguyen Ngoc Kien, “DESIGN AND CALCULATE THE TRANSFER AID DEVICE FOR THE LOWER LIMB DISABILITY PEOPLE IN DAILY LIVING” , THE NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE ON MECHANICAL – TRANSPORTATION ENGINEERING (NSCMET 2017), ISBN: 978-604-73-5602-7, Pages 364-368, 14/10/2017.
 • Nguyen Thanh Trung, Truong Hoanh Son, “Using Flex Sensor to Get the Angles from Master Hand to Control Slave Hand” , 2nd International Conference on Mechatronics Systems and Control Engineering (ICMSCE 2018), ACM ISBN: 978-1-4503-6379-2, Pages 1-4, Amsterdam, Netherland, Feb. 21-23, 2018.
 • T.Trung, B.N.Tam, A New Master-Slave Robot Hand, The 13th SEATUC Symposium,  Hanoi, Vietnam March 14-15, 2019
 • Trung NGUYEN, Hiep DINH, Thien DANG, Tam BUI, Dai WATANABE, “DESIGN A HUMAN ARM MODEL SUPPORTING THE DESIGN PROCESS OF UPPER LIMB REHABILITATION ROBOT” , 14th SOUTH EAST ASIAN TECHNICAL UNIVERSITY CONSORTIUM SYMPOSIUM 2020 (SEATUC 2020), ISSN: 2186-7631,  27-28/02/2020, Bangkok, Thailand.
 • Trung NGUYEN, Dung NGUYEN and Hung DAO, “Design and Manufacture Wire-driven device to Support Upper Limbs Rehabilitation”, 2019 KICS Korea-Vietnam International Joint Workshop on Communications and Information Sciences, ISSN/ISBN: 978-89-950043-7-1 [93560], 20-22/11/2019, HUST, Hanoi, Vietnam.
 • Trung NGUYEN, Thuy NGUYEN, Tung VO, Tam BUI, Dai WATANABE , “Initially Using Dynamical Movement Primitive (DMP) Method to Build Training Trajectories for Rehabilitation Robots”, 2019 KICS Korea-Vietnam International Joint Workshop on Communications and Information Sciences, ISSN/ISBN: 978-89-950043-7-1 [93560], 20-22/11/2019, HUST, Hanoi, Vietnam.
 • Trung NGUYEN, Tam BUI, Dai WATANABE, “Improve the Design the Transfer Aid Device for the Lower Limb Disability in Daily Living”, 2019 KICS Korea-Vietnam International Joint Workshop on Communications and Information Sciences, ISSN/ISBN: 978-89-950043-7-1 [93560], 20-22/11/2019, HUST, Hanoi, Vietnam.