Thông báo đề tài phân cấp

DANH SÁCH ĐỀ TÀI PHÂN CẤP VIỆN CƠ KHÍ NĂM 2020

 

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠM VỊ CÔNG TÁC

TÊN ĐỀ TÀI

KINH PHÍ

(triệu đồng)

1

Tào Ngọc Linh

BM. Công nghệ chế tạo máy

Nghiên cứu phương pháp định vị và tìm đường đi cho xe tự hành sử dụng các giải thuật tối ưu tiến hóa

80

2

Đinh Hồng Bộ

BM. Máy & Ma sát học

Phân tích ứng suất và đề xuất tiêu chuẩn cắm cho đường ống có mòn cục bộ theo hướng chu vi trong bộ trao đổi nhiệt áp lực cao

100

3

Nguyễn Thị Vân Hương

BM. Cơ ứng dụng

Phân tích và điều khiển dao động của dầm Timoshenko

30

 

 

Hà nội, Ngày 9 tháng 4 năm 2020

LÃNH ĐẠO VIỆN CƠ KHÍ