Lịch thí nghiệm – thực hành

Lịch thí nghiệm – thực hành

Dưới đây là danh sách sắp xếp lịch thí nghiệm các môn học từ các bộ môn/Trung tâm phụ trách. Sinh viên liên lạc với các bộ môn/trung tâm phụ trách để điều chỉnh nếu có những bất cập. Danh sách sẽ thường xuyên được cập nhật.

Tổng hợp lịch thí nghiệm được tập hợp theo bộ môn/trung tâm các em xem: tại đây.