Phân công đồ án tốt nghiệp – thực tập tốt nghiệp kỳ học 20201

Phân công đồ án tốt nghiệp – thực tập tốt nghiệp kỳ học 20201

Dưới đây là danh sách phân công thầy/cô hướng dẫn đồ án tốt nghiệp (thực tập tốt nghiệp) kỳ học 20201 của Viện. Các em xem liên hệ với thầy/cô để nhận và thực hiện nhiệm vụ.

Danh sách phân công các em xem: tại đây.