PGS. TS. Phạm Văn Sáng

 • Địa chỉ làm việc: Phòng 606M – Nhà C7 – Đại học BKHN, số 1- Đại Cồ Việt, Hà Nội
 • Email: sang.phamvan@hust.edu.vn
 • Website: ce-group.hust.edu.vn
 • Điện thoại:
 • Chức vụ: Giảng viên cao cấp, Phó hiệu trưởng Trường Cơ khí

Giảng dạy/Teaching

 • Kỹ thuật Thủy khí
 • Cơ học chất lỏng nâng cao
 • Thủy động lực học nâng cao
 • Các phương pháp số trong cơ học
 • Ứng dụng tin học trong phân tích và thiết kế kết cấu
 • Mô phỏng số trong Kỹ thuật Cơ khí động lực
 • Kỹ thuật lập trình trong thủy khí ứng dụng
 • Techical Writing and Presentation

Lĩnh vực nghiên cứu/Research Areas

 • Phương pháp số trong cơ học chất lỏng: tương tác rắn-lỏng, dòng chảy đa pha, dòng chảy từ động, …
 • Tính toán hiệu năng cao
 • Mô phỏng số các hệ thống cơ khí
 • Các phương pháp phân lập và tách vi hạt (tế bào, DNA, …) sử dụng các thiết bị vi lỏng
 • Công nghệ tách muối phân cực ion (Ion Concentration Polarization – ICP), tối ưu hóa thiết bị tách muối sử dụng công nghệ ICP
 • Xây dựng, phát triển các bộ giải số phục vụ tính toán mô phỏng hiệu năng cao

Đào tạo/Educations

 • 8/2000 – 6/2005: Kỹ sư Cơ khí hàng không (Đại học bách khoa Hà Nội)
 • 7/2008 – 10/2012: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Tính toán kỹ thuật (SMA Program; National University of Singapore;  Massachusetts Institute of Technology)
 • 10/2012 – 8/2014: Nghiên cứu sau Tiến sỹ (Research Laboratory of Electronics, Massachusetts Institute of Technology)

Công trình tiêu biểu/Selected publications

Tạp chí

 1. Jongmin Kim, Sarah Sahloul, Ajymurat Orozaliev, Vu Q. Do, Van-Sang Pham, Diogo Martins, Xi Wei, Rastislav Levicky, Yong-Ak Song, Microfluidic Electrokinetic Preconcentration Chips: Enhancing the detection of nucleic acids and exosomes, IEEE Nanotechnology Magazine, vol. 14, no. 2, pp. 18-34, April 2020.
 2. Viet-Bac Nguyen, Quoc-Vu Do, Van-Sang Pham. An OpenFoam Solver for Multiphase and Turburlent flow. Phys. Fluids 32, 043303 (2020); https://doi.org/10.1063/1.5145051
 3. Xi Wei, Vu Q. Do, Sang V. Pham, Diogo Martins, Yong-Ak Song.A Multiwell-Based Detection Platform with Integrated PDMS Concentrators for Rapid Multiplexed Enzymatic Assays. Scientific Reports -Nature, 2045-2322, 2018
 4. Rhokyun Kwak, Van-Sang Pham, Jongyoon Han, “Sheltering the perturbed vortical layer of electroconvection under shear flow“, Journal of Fluid Mechanics, Volume 813, 2017, pp. 799-823
 5. align=”justify”>Bumjoo Kim, Siwon Choi,Van-Sang Pham, Rhokyun Kwak, Jongyoon Han, “Energy efficiency enhancement of electromembrane desalination systems by local flow redistribution optimized for the asymmetry of cation/anion diffusivity”, Journal of Membrane Science, 524, 280-287(2017)
 6. Kwak Rhokyun,Van-Sang Pham, Han Jongyoon, “Shear Sheltering of Electroconvection Induced by Ion Concentration Polarization”, Journal of Fluid Mechanics, 2016
 7. Rhokyun Kwak,Van-Sang Pham, Bumjoo Kim, Lan Chen, Jongyoon Han, “Enhanced Salt Removal by Unipolar Ion Conduction in Ion Concentration Polarization Desalination”, Scientific Reports 6, 25349 (2016) (doi:10.1038/srep25349)
 8. Bumjoo Kim, Siwon Choi,Van-Sang Pham, Rhokyun Kwak, and Jongyoon Han, “Energy Efficiency Enhancement of Electromembrane Desalination Systems by Local Flow Redistribution Optimized for the Asymmetry of Cation/Anion Diffusivity”, Journal of Membrane Science 524, 280–287, (2016). (http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2016.11.046)
 9. Bumjoo Kim, Rhokyun Kwak, Hyukjin J. Kwon,Van-Sang Pham, Minseok Kim, Bader Al-Anzi, Geunbae Lim, Jongyoon Han, “Purification of Ultra-High Salinity Water by Multi-Stage Ion Concentration Polarization Desalination”, Scientific Reports 6, 31850 (2016) (doi:10.1038/srep31850)
 10. Van-Sang Pham Hyuckjin J. Kwon, Jacob White, Geunbae Lim, Jongyoon Han, “Helical vortex formation in three-dimensional electrochemical systems with ion-selective membranes”, Physical Review E 93, 033114 (2016) (https://doi.org/10.1103/PhysRevE.93.033114)
 11. Rhokyun Kwak,Van-Sang Pham, Kian Meng Lim, and Jongyoon Han, “Shear Flow of an Electrically Charged Fluid by Ion Concentration Polarization: Scaling Laws for Electroconvective Vortices”, Physical Review Letter 110, 114501(2013), (https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.110.114501)
 12. Van-Sang Pham, Zirui Li, Kian Meng Lim, Jacob K. White, and Jongyoon Han, “Direct numerical simulation of electroconvective instability and hysteretic current-voltage response of a permselective membrane”, Physical Review E 86, 046310 (2012) (https://doi.org/10.1103/PhysRevE.86.046310)

HV cao học/ Master students

NCS/ PhD students

Sách

Giải thưởng/Awards & Honour

Dự án hiện tại /Project

Hợp tác chuyển giao công nghệ (Lab, Đại học, Doanh nghiệp)/ Coperation and Tech. Transfer (Labs., Uni., Companies)