ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Chương tình đào tạo của Viện Cơ khí

  1 Chương trình cử nhân được thiết kế cho thời gian 4 năm,  định  hướng  cơ  bản,  đào  tạo  ngành  rộng;  trang  bị  cho người  học  những  kiến  thức  khoa  học-kỹ  thuật  nền  tảng và  năng  lực  nghề  nghiệp  cơ  bản  để  có  khả  năng  thích ứng với những công việc khác nhau trong lĩnh vực ngành rộng được đào tạo. Khối lượng chương trình cử nhân tối thiểu 130 tín chỉ và tối đa 134 tín chỉ. Sau khi hoàn thành bằng cử nhân, người học có thể đi làm hoặc học tiếp lên chương trình kỹ sư (≈1 năm đối với các ngành kỹ thuật) hoặc thạc sĩ (≈2 năm). Chương trình cử nhân được chia làm 3 loại:


1.1    Chương  trình  Cử  nhân  kỹ  thuật  (Bachelor  of Engineering, BEng),  áp  dụng  cho  các  ngành  thuộc khối kỹ thuật, đào tạo theo định hướng tính toán, thiết kế  và  phát  triển  hệ  thống,  sản  phẩm  kỹ  thuật,  công nghệ. Người tốt nghiệp Cử nhân kỹ thuật của Trường ĐHBK Hà Nội được xét tuyển để học tiếp chương trình Kỹ sư cùng ngành rộng.

 

1.2      Chương  trình  Cử  nhân  khoa  học  (Bachelor  of Science, BS)/Cử nhân quản trị kinh doanh (Bachelor of Business Administration, BBA) và các dạng tương đương khác, áp dụng cho  các ngành khoa học, kinh tế,  sư  phạm,  ngôn  ngữ.  Người  tốt  nghiệp  Cử  nhân khoa  học  (và  các  tên  gọi  tương  đương  khác)  muốn học chương trình kỹ sư phải phải hoàn thành chương trình chuyển đổi theo quy định học văn bằng thứ hai.

 

1.3      Chương trình Cử nhân công nghệ (kỹ thuật) (Bachelor of Technology, BTech), áp dụng cho các ngành thuộc khối  Công  nghệ  (kỹ  thuật), đào  tạo định  hướng ứng dụng  và  vận  hành  hệ  thống,  thiết  bị  công  nghệ.  Cử nhân  công  nghệ  muốn  học  tiếp  chương  trình  Kỹ  sư thuộc cùng lĩnh vực đào tạo phải hoàn thành chương trình  chuyển  đổi  để  đạt  yêu  cầu  tương  đương  với chương trình Cử nhân kỹ thuật.

2.          Chương trình kỹ sư được thiết kế cho thời gian 5 năm (1 năm đối với người tốt nghiệp cử nhân), áp dụng cho các ngành kỹ thuật, định hướng nghề nghiệp, đào tạo ngành hẹp (chuyên ngành), bổ sung cho người học những kiến thức kỹ thuật nâng cao và năng lực nghề nghiệp chuyên sâu  để  có  thể  sẵn  sàng  đáp  ứng  yêu  cầu  của  thực  tế công  việc. Chương  trình  kỹ  sư  có  khối  lượng  tối  thiểu 156-164 tín chỉ đối với người học thẳng hoặc 34-38 tín chỉ đối với người đã có bằng cử nhân cùng ngành học. Người tốt  nghiệp  kỹ  sư  cũng  có  thể  học  tiếp  lên  chương  trình thạc sĩ (≈ 1-1,5 năm), trong trường hợp xuất sắc có thể được xét tuyển để làm thẳng nghiên cứu sinh.


Các chuyên ngành đào tạo cho bậc kỹ sư:

Các chuyên ngành đào tạo bậc kỹ sư :
- Kỹ thuật Cơ khí gồm các định hướng:
     + Công nghệ chế tạo máy
     + Hàn và Công nghệ Kim loại
     + Cơ khí chính xác và Quang học
     + Gia công áp lực
     + Khoa học và Công nghệ sản phẩm chất dẻo - Composite 
- Cơ điện tử
- Cơ học kỹ thuật
- Cơ điện tử các chương trình đặc biệt:
     + Chương trình tiên tiến
     + Kỹ sư tài năng
     + Kỹ sư đào tạo hợp tác quốc tế với Đức (UHG), Nhật Bản (NUT)

Số liệu sinh viên năm học 2016-2017

No.
Hệ đào tạo
Năm 1
(K61)
Năm 2
(K60)
Năm 3
(K59)
Năm 4
(K58)
Năm 5
(K57)
Total
1
  Cử nhân Kỹ thuật / Công nghệ
 
891
882
890
767
3430
2
   Kỹ sư tài năng
21
17
17
18
22
95
3
   Chương trình tiên tiến
21
20
59
62 
 33
195


Mục tiêu đào tạo


Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung của chương trình đào tạo của Khoa Cơ khí là đào tạo các cử nhân, kỹ sư cơ khí có trình độ chuyên môn cao, hướng tới chuẩn quốc tế, có kỹ năng thực hành giỏi, có phẩm chất đạo đức và đạo đức nghề nghiệp tốt để có khả năng tự hoàn thiện và phát triển, xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho cá nhân và gia đình, đồng thời đóng góp thật nhiều cho xã hội và phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Mục tiêu cụ thể

  • Trang bị cho người học kiến thức toàn diện bao gồm các khối kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên ngành, lý luận chính trị, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng để người kỹ sư được đào tạo hoàn thiện về phẩm chất đạo đức, chính trị, có trình độ chuyên môn cao cả về tiềm năng khoa học và kỹ năng thực hành. Tiềm năng khoa học được hình thành, tích lũy và phát triển từ vốn kiến thức cơ bản, cơ sở, được đào tạo có uy tín và truyền thống của Đại học Bách Khoa Hà Nội nói chung và của Khoa Cơ khí nói riêng. 
  • Được trang bị tiềm năng khoa học tốt, kỹ sư cơ khí của Đại học Bách Khoa Hà Nội có khả năng tự đào tạo, độc lập nghiên cứu để phát triển, có thể đáp ứng yêu cầu của các cơ sở đào tạo có uy tín trong nước và quốc tế để tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc cao hơn. 
  • Với vốn kiến thức cơ bản, cơ sở được trang bị tốt các kỹ sư cơ khí có năng lực sáng tạo, tự học, tự bồi dưỡng kỹ năng thực hành đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí. 
  • Tạo khả năng tốt cho người học trong việc gắn kết việc học tập, nghiên cứu với thực tiễn, khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề của khoa học kỹ thuật và thực tiễn.
  • Khả năng giao tiếp về ngoại ngữ và chuyên môn hiệu quả, trao đổi và hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu của khoa học kỹ thuật.
  • Khả năng tư duy tổng hợp và hệ thống, tổ chức nghiên cứu, làm việc theo nhóm, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí nói riêng và nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà.
  • Khả năng mở rộng tiếp thu, khai thác thông tin, tìm hiểu, nắm bắt, triển khai các hoạt động nghiên cứu các lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác nhằm thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình. 
  • Có phẩm chất đạo đức và đạo đức nghề nghiệp tốt, trung thành với Tổ quốc, luôn phấn đấu cho lợi ích của Tổ quốc và cả cộng đồng vì hạnh phúc của mỗi cá nhân, gia đình, và của toàn xã hội.  

Chương trình đào tạo

* Bậc Cử nhân Công nghệ:
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Ngành đào tạo:
* Cử nhân Công nghệ Cơ khí Chế tạo máy
* Cử nhân Công nghệ Cơ điện tử

* Bậc Cử nhân Kỹ thuật:
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Ngành đào tạo:
* Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí Chế tạo máy (Công nghệ Chế tạo máy – Hàn và Công nghệ Kim loại – Cơ khí chính xác và Quang học – Gia công Áp lực – Khoa học và Công nghệ sản phẩm Chất dẻo Composite)
* Cử nhân Kỹ thuật Cơ điện tử

* Bậc Kỹ sư Kỹ thuật:
- Thời gian đào tạo: 5 năm (hoặc 1 năm sau khi tốt nghiệp cử nhân)
- Ngành đào tạo:
* Kỹ sư Kỹ thuật Cơ khí (Công nghệ Chế tạo máy – Hàn và Công nghệ Kim loại – Cơ khí chính xác và Quang học – Gia công Áp lức – Khoa học và Công nghệ sản phẩm chất dẻo / Composite)
* Kỹ sư Cơ điện tử

* Bậc Kỹ sư Kỹ thuật các chương trình đặc biệt:
- Thời gian đào tạo: 5 năm
- Ngành đào tạo:
* Kỹ sư Cơ điện tử - Chương trình tiên tiến (học bằng tiếng Anh)
* Kỹ sư Cơ điện tử - Chương trình Kỹ sư tài năng

* Kỹ sư Cơ điện tử - Chương trình Đào tạo hợp tác Quốc tế với Đức (UHG), Nhật Bản (NUT)

 

Cấu trúc chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo 2010 khối cử nhân kỹ thuật áp dụng từ K54 (cập nhật ngày 08/11/2011)

Khung chương trình đào tạo 2010 cử công nghệ khối ngành kỹ thuật áp dụng từ K55 (cập nhật ngày 17/07/2012)