[THÔNG BÁO] HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC MODULE HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN

[THÔNG BÁO] HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC MODULE HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN

1.Hướng dẫn sử dụng Khai thác thông tin sinh viên.
https://drive.google.com/file/d/16jmlkm_GBYfw9nwRXBDR53GsbOy0MPiF/view

2. Hướng dẫn sử dụng Quản lý lớp sinh viên.
https://drive.google.com/file/d/1myGjqeOp1jSW2T7eSxEXXy9jGeEwQorn/view?usp=sharing

3. Hướng dẫn sử dụng Module học bổng sinh viên
– Hướng dẫn sử dụng Quản lý và xét duyệt học bổng doanh nghiệp.
https://drive.google.com/file/d/1bZX9u32P2NGI7Rdr5HhxPdXZ3s2_zsSO/view?usp=sharing
– Hướng dẫn sử dụng Quản lý và xét duyệt học bổng gắn kết quê hương.
https://drive.google.com/file/d/1pAOAvEXj3u3k9mRruFpZ5WP0URi2_XcO/view?usp=sharing
– Hướng dẫn sử dụng Sinh viên đăng ký học bổng.
https://drive.google.com/file/d/1taaLb2OrlvTp7ZX4NnYcA77QkHduCL3e/view?usp=drive_link