Thông báo mới về “Học bổng sau đại học” – Trường ĐHBKHN

Thông báo mới về “Học bổng sau đại học” – Trường ĐHBKHN

    Từ năm 2020, Đại học Bách khoa Hà Nội có chính sách cấp kinh phí hỗ trợ mới cho học viên cao học và nghiên cứu sinh có kết quả học tập/nghiên cứu xuất sắc. Hiện nay, để đơn giản hoá thủ tục, Nhà trường ban hành chính sách mới “Học bổng sau đại học” thay thế chính sách “kinh phí hỗ trợ nghiên cứu” trước đây.
 
  Quyết định liên quan đến chính sách học bổng mới nêu trên đã được Ban giám hiệu ký duyệt và được áp dụng từ năm học 2022-2023. 
   Thông tin về chính sách học bổng sau đại học các Thầy Cô có thể tham khảo đường link: