PGS. TS. GVCC. Nguyễn Phong Điền

Địa chỉ làm việc: C1-209 & C7-701
E-mail: dien.nguyenphong@hust.edu.vn
Điện thoại: + 38.692.117 + 3 8 68 0469
Fax:  
Chức vụ: Phó hiệu trưởng đại học Bách khoa Hà Nội, Giảng viên cao cấp

Các môn giảng dạy

 • Cơ học kỹ thuật
 • Dao động kỹ thuật
 • Động lực học máy
 • Chuyên đề Cân bằng máy
 • Kỹ thuật đo và xử lý tín hiệu dao động
 • Cơ học giải tích
 • Phương pháp số trong cơ học
 • Phép tính ma trận trong CĐT
 • Đồ án thiết kế hệ thống cơ điện tử

Các nghiên cứu quan tâm

 • Nhận dạng và chẩn đoán rung cho máy và thiết bị
 • Động lực học và dao động máy
 • Các phương pháp tính toán động lực học hệ nhiều vật

Kinh nghiệm

Giảng dạy, Nghiên cứu và Quản lý

Đào tạo

 • Kỹ sư Cơ khí – Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Thạc sỹ Cơ kỹ thuật – Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Tiến sỹ Cơ khí (chẩn đoán hư hỏng bánh răng nhờ đo và phân tích dao động – Đại học kỹ thuật Chemnitz (Chemnitz, CHLB Đức)

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Nguyen Phong Dien: Beitrag zur Diagnostik der Verzahnungen in Getrieben mittels Zeit- Frequenz- Analyse. Fortschritt-Berichte VDI, Reihe 11, Nr. 135, VDI-Verlag 2003.
 • Dresig H., Nguyen Phong Dien: Application of time-frequency analysis of determining causes of vibration in the cutting process. Proceedings of the National Conference on Vibration in Engineering, Hanoi 2000, p. 107-116.
 • G. Melzer, Nguyen Phong Dien: Some new advances in gear diagnostics by application of the wavelet transform. Strojnícky Časopis 54 (3), 2003, p. 129-148.
 • G. Melzer, Nguyen Phong Dien: Neue Verfahren fuer die Verzahnungsdiagnose. VDI-Berichte Nr. 1788, p. 29-49, VDI-Verlag 2003.
 • G. Melzer, T. Moessner, Nguyen Phong Dien, A. Pohl: Merkmalsauswahl fuer die Diagnose von Verzahnung. VDI-Berichte Nr. 1788, p. 331-343, VDI-Verlag 2003.
 • Nguyen Phong Dien, Nguyen Van Khang: Dynamic force analysis of a six-link planar mechanism under consideration of friction at the joints. Vienam Journal of Mechanics 26 (2003), No 2, p. 65-75.
 • G. Meltzer, Nguyen Phong Dien: Fault diagnosis in gears operating under non-stationary rotational speed using polar wavelet amplitude maps. Mechanical Systems and Signal Processing 18 (5) (2004), p. 985-992.
 • Nguyen Phong Dien: Fault diagnosis in ball bearing using the envelope analysis and the wavelet analysis. Proc. of the National Conference on Mechanics, Hanoi 2004, p. 78-85.
 • Nguyen Van Khang, Thai Manh Cau, Nguyen Phong Dien: Modelling parametric vibration of gear-pair systems as a tool for aiding gear fault diagnosis. Technische Mechanik, Heft 3-4 (2004), p. 198-205.
 • G. Melzer, Nguyen Phong Dien: Eine informative visuelle Darstellungsform fuer die Ergebnisse der Verzahnungs-diagnostik. Proc. of Dresdner Maschinen-elemente Kolloqium, Dresden, Germany 2005, p. 391-403.
 • Nguyen Van Khang, Nguyen Phong Dien, Pham Van Son:  Complete shaking force and shaking moment balancing of spatial multibody systems with open kinematic chains. Vietnam Journal of Mechanics 27(3) (2005), p. 171-178.
 • Nguyen Phong Dien: Damping identification in multi-degree-of-freedom vibration systems using the continuous wavelet transform. Vietnam Journal of Mechanics 27(1) (2005), p. 41-50.
 • Nguyen Van Khang, Nguyen Phong Dien, Pham Van Son:  Balancing conditions of planar mechanisms with multi-degree of freedom. Vietnam Journal of Mechanics 27 (4) (2005), p. 204-212.
 • Thai Manh Cau, Nguyen Van Khang, Nguyen Phong Dien: Gear fault diagnosis based on  parametric vibration model of geared transmission systems.  Proc. of the 5th Asian Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics, Hanoi 2005, p. 362-371.
 • Nguyen Van Khang, Nguyen Phong Dien, Do Thanh Trung: Stability analysis of manipulators in operational space. Proc. of the 5th Asian Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics, Hanoi 2005, p. 197-205.
 • Nguyen Phong Dien, Nguyen Van Khang: Vibration signal analysis using the Wavelet Transform. Proc. of the fourth National Conference on Metrology, Hanoi 2005, p. 458-463.
 • Nguyen Phong Dien, Ngo Quang Tuan: Dynamic analysis of a parallel kinematic mechanism using the Lagrange’s equations. Journal of Science & Technology 57 (2006), p. 39-42.
 • Nguyễn Văn Vinh, Thái Mạnh Cầu, Nguyễn Phong Điền, Nguyễn Thị Phương Mai: Tính toán thiết kế bàn giảm chấn. Proceedings of the National Conference on Engineering Mechanics and Automation, Hanoi. Vietnam National University Publishers 2006, p. 321-330.
 • G. Melzer, Nguyen Phong Dien: An informative format for visual presentation of results in gear diagnostics. Proc. of the 10th IMEKO TC10 International Conference on Technical Diagnostics, Budapest 2005, p 115-119.
 • Nguyen Van Khang, Nguyen Phong Dien, Nguyen Thi Van Huong: On the compression softening effect of prestressed beams. Vienam Journal of Mechanics 28 (3) (2006), p. 165-175.
 • Nguyen Van Khang, Do Tuan Anh, Nguyen Phong Dien, Tran Hoang Nam: Influence of trajectories on the joint torques of kinematically redundant manipulators. Vienam Journal of Mechanics 29 (2) (2007), p. 65-72.
 • Nguyen Van Khang, Nguyen Phong Dien: Balancing conditions for spatial mechanisms. Mechanism and Machine Theory 42(2007), p. 1141-1152.
 •  Nguyen Van Khang, Nguyen Phong Dien, Hoang Manh Cuong: Parametric torsional vibration of mechanical drive systems with non-uniform transmission mechanisms. Technische Mechanik, Heft 3-4(2008), p. 310-323.
 • Nguyen Phong Dien: Damping identification using the wavelet-based demodulation method: Application to gearbox signals.  Technische Mechanik, Heft 3-4 (2008), p. 324-333.
 • Nguyen Van Khang, Nguyen Phong Dien, Nguyen Thi Van Huong: Transverse vibrations of prestressed continuous beams on rigid supports under the action of moving bodies. Archive of Applied Mechanics 79 (2009), p. 939-953.
 • Nguyen Van Khang, Nguyen Phong Dien, Hoang Manh Cuong: Linearization and parametric vibration analysis of some applied problems in multibody systems. Multibody System Dynamics 22 (2009), p. 163-180.
 • Nguyen Van Khang, Nguyen Minh Phuong, Nguyen Phong Dien: Transverse Vibrations of Multiple Span Cable-Stayed Bridge Under the Action of Moving Bodies. Proceedings of The National Scientific Seminar on Vibration of Cable-Stayed Bridges, Hanoi November 2008. Bach Khoa Publishing House 2009,  p. 35-48.
 • Nguyen Van Khang, Nguyen Phong Dien: On the dynamic balancing conditions of planar multi-DOF parallel manipulators with revolute joints. Proceedings of the 1. IFToMM International Symposium on Robotics and Mechatronics, September 21 – 23, 2009, Hanoi, Vietnam, p. 213-219.
 • Nguyen Van Khang, Nguyen Phong Dien, Nguyen Van Vinh, Tran Hoang Nam: Inverse kinematic and dynamic analysis of redundant measuring manipulator BKHN-MCX-04. Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol. 32, No. 1 (2010), p. 15 – 26.
 • Nguyen Van Khang, Nguyen Phong Dien, Vu Van Khiem: Linearization and parametric vibration analysis of transmission mechanisms with elastic links. In: Proceedings of The First IFToMM Asian Conference on Mechanism and Machine Science, October 2010, Taipei, Taiwan.
 • Nguyen Van Khang, Nguyen Phong Dien and Hoang Manh Cuong: An investigation on steady-state periodic vibrations of a helical gear-pair system with time-varying mesh stiffness and backlash using the shooting method. Proceedings of the International Symposium on Dynamics and Control, Hanoi 9.2011 (ISDC 2011), pp. 131-140, Science and Technics Publishing House.
 • Nguyen Van Khang, Nguyen Phong Dien, Markus Klug: Periodic parametric vibration of a two-stage gear system with faulted meshing. Proceedings of  The second International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA2), Hanoi, August 16-17, 2012.
 • Nguyễn Phong Điền,  Nguyễn Trọng Du: Phát hiện vết nứt răng của bộ truyền bánh răng bằng phương pháp trung bình hóa tín hiệu dao động và phép biến đổi Wavelet liên tục. Tuyển tập các báo cáo khoa học tại HN Cơ học toàn quốc lần thứ IX, phân ban Động lực học và Điều khiển, Hà Nội 8-9/12/2012, trang 119-129.
 • Dresig H., Nguyen Phong Dien: Complete shaking force and shaking moment balancing of mechanisms using a moving rigid body. Technische Mechanik 31, 2, (2011), 121 – 131.
 • Nguyen Van Khang, Nguyen Phong Dien, Luong Anh Tuan: A comparative study on the computational efficiency of some numerical methods for solving the inverse kinematics of redundant robots. Proccedings of  The 3rd IFToMM International Symposium on Robotics and Mechatronics (ISRM 2013) in Singapore, 2013, pp. 513-522.
 • Nguyen Van Khang, Nguyen Phong Dien: On the Numerical Calculation of Periodic Vibrations of Transmission Systems. Proccedings of  The 15th Asia Pacific Vibration Conference, 2-6 June, 2013 in ICC Jeju, Korea, pp. 1343-1352.
 • Nguyen Phong Đien, Nguyen Trong Du: Detection of gear faults in gearboxes using advanced signal processing methods. Journal of Science and Technology 106(2015), pp. 63-68.
 • Nguyen Thi Van Huong, Nguyen Van Khang, Nguyen Phong Dien: Dynamic response of a cracked and prestressed beam under the action of a moving body. Journal of Science and Technology 106(2015), pp. 58-62.
 • Nguyen Van Khang, Axel Seils, Tran Ngoc An, Nguyen Phong Dien, Nguyen Trong Nghia: An improvement of the step-by-step analysis method for study on passive flutter control of a bridge deck. Archive of Applied Mechanics 86(3) (2016), 557-573 (tạp chí ISI).
 • Nguyen Van Khang, Nguyen Phong Dien and Nguyen Sy Nam: An efficient numerical procedure for calculating periodic vibrations of elastic mechanisms. Vienam Journal of Mechanics 38 (1) (2016), pp. 15-25.
 • Nguyen Van Khang, Nguyen Sy Nam and Nguyen Phong Dien: Modelling and Model-Based Control of a Four-Bar Mechanism with a Flexible Coupler Link. Proceedings of the Fifth IFToMM International Symposium on Robotics and Mechatronic, ISRM 2017, pp. 67-81, Springer 2019 (Scopus).
 • Nguyen Phong Dien and Nguyen Trong Du: On a Diagnostic Procedure to Automatically Classify Gear Faults Using the Vibration Signal Decomposition and Support Vector Machine. Proceedings of the International Conference, ICERA 2018, pp. 425-432, Springer 2019 (Scopus).
 • Nguyen Phong Dien and Nguyen Trong Du: Fault Detection for Rotating Machines in Non-stationary Operations Using Order Tracking and Cepstrum. Proceedings of the International Conference ICERA 2019, ISSN 2367-3370, pp. 349-355, Springer 2020 (Scopus).

 

Sách

 1. Bài tập dao động kỹ thuật (giáo trình đại học), NXB Giáo dục VN2009 (đồng tác giả).
 2. Bài tập cơ học kỹ thuật (giáo trình đại học), NXB Giáo dục VN2009 (chủ biên).
 3. Kỹ thuật đo và phân tích dao động cơ học (sách tham khảo) NXB Giáo dục VN 2015 (tác giả).
 4. Sổ tay Cơ điện tử (sách tham khảo) NXB Giáo dục VN 2019 (đồng tác giả).