PGS. TS. GVCC. Phan Bùi Khôi

Địa chỉ làm việc: C7-702M, Đại học Bách khoa Hà Nội
E-mail: khoi.phanbui@hust.edu.vn
Điện thoại: + 3 8 68 0469
Chức vụ:

– Nguyên Viện trưởng Viện Cơ khí
– Giảng viên cao cấp

Các môn giảng dạy

 • Cơ học kỹ thuật
 • Robotics
 • Robot công nghiệp / Industrial robot
 • Tính toán thiết kế robot
 • Đồ án tin học trong cơ học
 • Đồ án thiết kế I, II
 • Đồ án thiết kế hệ thống cơ điện tử
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Mô hình hóa robot và hệ cơ điện tử
 • Thiết kế và điều khiển robot
 • Mô phỏng robot và hệ cơ điện tử

Các nghiên cứu quan tâm

 • Thiết bị và hệ thống cơ điện tử.
 • Động lực học và điều khiển robot.
 • Robot công nghiệp, Robot tác hợp, robot song song, robot di động, robot giống người.
 • Ứng dụng điều khiển mờ, mạng Neuron, Đại số gia tử trong nghiên cứu, điều khiển robot và hệ cơ điện tử.
 • Ứng dụng giải thuật di truyền, quy hoạch thực nghiệm trong nghiên cứu tối ưu các quá trình gia công cơ khí.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Phan Bùi Khôi.  Tính toán động lực học ngược robot di động thao tác dưới cống ngầm. Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc, kỷ niệm 30 năm Viện Cơ học và 30 năm Tạp chí Cơ học. Tập 2, trang 324-330, 2009.
 • Phan Bùi Khôi. Bài toán động học trong điều khiển chuyển động chương trình của robot tác hợp. Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc, kỷ niệm 30 năm Viện Cơ học và 30 năm Tạp chí Cơ học. Tập 2, trang 317-323, 2009.
 • Phan Bui Khoi. Calculation and simulation the program motion of mechanisms of ralative manipulation (MRM). Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam. Tập 47, Số 3, tr. 19-28, 2009. ISSN 0866 708X.
 • Phan Bùi Khôi, Đỗ Anh Tuấn, Hà Huy Hưng. Điều khiển robot hàn điểm chuyển động thao tác công nghệ theo chương trình. Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc, kỷ niệm 30 năm Viện Cơ học và 30 năm Tạp chí Cơ học. Tập 2, tr. 331-338, 2009.
 • Phan Bùi Khôi. Giải thuật và chương trình tính động lực học robot song song. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam. Tập 48, Số 1, tr. 33-44, 2010. ISSN 0866 708X.
 • Phan Bùi Khôi, Đỗ Anh Tuấn, Nguyễn Quang Hưng. Nâng cao khả năng công nghệ cho robot hàn bằng đồ gá di động. Tuyển tập công trình khoa học, Hội nghị khoa học toàn quốc về cơ khí, 2011, tr. 382-391.
 • Phan Bùi Khôi, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Quang Hưng, Đỗ Anh Tuấn. Khảo sát động học robot tác hợp ứng dụng trong hàn tự động. Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 9, 2012, Tập 4, tr. 7-18.
 • Phan Bùi Khôi, Đỗ Anh Tuấn, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Chí Linh. Khảo sát động học robot hàn di động ứng dụng trong chế tạo vỏ tàu thủy. Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 9, 2012, Tập 4, tr. 271-279.
 • Phan Bùi Khôi, Lê Văn Thắm, Bùi Ngọc Tuyên. Nghiên cứu về lực cắt của kéo mổ y tế và biện pháp cải thiện chất lượng làm việc của kéo. Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ 3, 2013, tr. 227-233.
 • Phan Bùi Khôi, Đỗ Anh Tuấn, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Chí Linh. Khảo sát độ chính xác của robot cấu trúc nối tiếp chuỗi hở. Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ 3, 2013, tr. 1162-1168.
 • Phan Bui Khoi, Ngo Cuong, Do Duc Trung, Nguyen Dinh Man. A study on simulation of plunge centerless grinding process. Proceeding of the 15th International Symposium on Eco-materials Processing and Design, 2014, pp. 383-389.

Đào tạo

 •  Kỹ sư Cơ khí – Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Thạc sỹ Cơ khí – Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Tiến sỹ Cơ khí (Động lực học và điều khiển robot), LB Nga