TS. Trần Văn Thực

Địa chỉ làm việc: Phòng 517M – C7, Đại học Bách Khoa Hà Nội

E-mail: thuc.tranvan@hust.edu.vn
Điện thoại: +84.438680073
Fax:  +84.438680585
Chức vụ: Giảng viên

Các môn giảng dạy

 • Tự động hóa thủy khí
 • Cơ sở máy công cụ
 • Cơ sở máy CNC
 • Thiết kế máy công cụ;
 • Đồ án thiết kế máy
 • Đồ án thiết kế Cơ khí;
 • Thiết kế HT Cơ điện tử
 • Đồ án tốt nghiệp
 • Quy hoạch và xử lý SLTN

Nghiên cứu

 1. Hệ thống cơ điện tử y sinh
 2. Kỹ thuật điều khiển tự động
 3. Máy công cụ
 4. Mạng lưới thiết bị kết nối Internet

Công trình tiêu biểu

I. Peer-review articles international journals:

 1.  Tran, Van-Thuc, Kota Sasaki, and Shin-ichiroh Yamamoto. Influence of Body Weight Support Systems on the Abnormal Gait Kinematic. Applied Sciences 10.13 (2020): 4685.
 2. Tran, Van-Thuc, Takizawa Kenta, Akihiko Hanafusa, Shin-ichiroh Yamamoto, Kengo Ohnishi, Hiroshi Otsuka, and Yukio Agarie. ANALYZING THE PRESSURE AND SHEAR STRESS OFCONTACT INTERFACE INSIDE THE TRANS-FEMORAL SOCKET DURING WALKING. SEATUC journal of science and engineering 1, no. 1 (2020): 104-109.
 3. Tran Van Thuc, Shin-ichiroh Yamamoto. Development of a body weight support system using pneumatic muscle actuators: Controlling and validation. Advances in Mechanical Engineering, Vol 8, Issue 12, page ~83598, Dec 2016. DOI: 10.1177/~83598.

II. Other articles in conference proceedings

 1. [1]. Tran, Van-Thuc, Akihiko Hanafusa, Shin-ichiroh Yamamoto, Kengo Ohnishi, Hiroshi Otsuka, and Yukio Agarie. Analyzing the Shear Stress on the Contacting Interface during Ambulation with Transfemoral Prosthesis Socket. The 11th Asian Pacific Conference on Medical and Biological Engineering (APCMBE), Okayama, Japan, May 25-27, 2020.
 2. [2]. Thuy-Nguyen Vu, Quy-Thinh Dao, Van-Thuc Tran and Shin-ichiroh Yamamoto. Sliding mode control based on nonlinear disturbance observer for pneumatic artificial muscle. The 11th Asian Pacific Conference on Medical and Biological Engineering, Okayama, Japan, May 25-27, 2020.
 3. [3]. Quy-Thinh Dao, Van-Thuc Tran, M.A. Mat Dzahir, and Shin-ichiroh Yamamoto. Gain Scheduling PI controller of a Single Pneumatic Artificial Muscle Mass system. 13th South East Asian Technical University Consortium Symposium (SEATUC 2019) HUST, Hanoi, Vietnam March 14-15, 2019.
 4. [4]. Van-Thuc Tran, Takizawa Kenta, Akihiko Hanafusa, Shin-ichiroh Yamamoto, Kengo Ohnishi, Hiroshi Otsuka, Yukio Agarie. Analyzing the Pressure and Shear Stress of Contact Interface Inside the Tran-Femoral Socket during Walking. 13th South East Asian Technical University Consortium Symposium (SEATUC 2019) HUST, Hanoi, Vietnam March 14-15, 2019.
 5. [5]. Van-Thuc Tran, Takizawa Kenta, Akihiko Hanafusa, Shin-ichiroh Yamamoto, Kengo Ohnishi, Hiroshi Otsuka, Yukio Agarie. Analyzing the Interface Pressure and Shear Stress during Walking while Wearing Socket with Liner. The 58th Annual Conference of Japanese Society for Medical and Biological Engineering. Okinawa. June 6-8, 2019.
 6. [6]. Takiguchi, R, Tran Van Thuc, Shin-ichiroh Yamamoto. Validation of the novel body weight support system using pneumatic artificial muscle: A case study. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, IUPESM 2018. June 3-8. Prague, Czech.
 7. [7]. Moriko HAGIWARA, Dao Quy Thinh, Tran Van Thuc, Takuma KAWAKAMI, Jinichi IIMURA, Riichi TAKIGUCHI, Yoshiyuki SHIBATA, Shin-ichiro YAMAMOTO. Development of Body Weight Support Gait Training System using Pneumatic McKibben Actuator: ~Control of Joint Torque with Power Assist Orthosis. The Proceedings of the Bioengineering Conference Annual Meeting of BED/JSME, 2018.
 8. [8]. Riichi TAKIGUCHI, Tran Van Thuc, Dao Quy Thinh, Takuma KAWAKAMI, Jinichi IIMURA, Moriko HAGIWARA, Yoshiyuki SHIBATA, Shin-ichiro YAMAMOTO. Development of Body Weight Support Gait Training System using Pneumatic McKibben Actuator: ~To Evaluate Walking Posture Control by using the Body Weight Support System. The Proceedings of the Bioengineering Conference Annual Meeting of BED/JSME, 2018.
 9. [9]. Tran Van Thuc, Shin-ichiroh Yamamoto.  Investigation of the “pendulum effect” during gait locomotion under the novel body weight support system and counter weight system. The 2nd International Conference for Innovation in Biomedical Engineering and Life Sciences, ICIBEL 2017. Pennang, Malaysia.
 10. [10]. Tran Van Thuc, Flavio Prattico, Shin-ichiroh Yamamoto. A novel Treadmill Body Weight Support system using Pneumatic Artificial Muscle actuators: a comparison between active Body Weight Support system and counter weight system. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, IUPESM 2015. Toronto, Canada.