ThS. Vũ Ngọc Khiêm

 

 

 

Giới thiệu

Địa chỉ làm việc: Phòng 105 – B1
E-mail: khiem.vungoc@hust.edu.vn
Điện thoại: 0912967597
Chức vụ: Giáo viên 

Giảng dạy (2018/2019)

  • Cơ sở máy CNC
  • CAD/CAM-CNC
  • CAD/CAM-CNC nhập môn kỹ thuật cơ khí
  • Nhập môn kỹ thuật cơ điện tử
  • Thực tâp công nghiệp
  • Thực tập kỹ thuật
  • Thực hành CNC

Hướng nghiên cứu

Nghiên cứu, chế thử và chuyển giao công nghệ CAD/CAM và CNC