TS. GVC. Nguyễn Minh Phương

 Địa chỉ làm việc: C7-701M, Đại học Bách khoa Hà Nội

E-mail: phuong.nguyenminh@hust.edu.vn
Điện thoại:
Chức vụ: Giảng viên chính

Các môn giảng dạy

 • Cơ học kỹ thuật
 • Dao động kỹ thuật
 • Dao động đàn hồi
 • Dao động tàu thủy
 • Phương pháp số trong cơ học
 • Cơ học giải tích
 • Động lực học máy
 • Phép tính ma trận trong CĐT
 • Đồ án thiết kế hệ thống cơ điện tử

Các nghiên cứu quan tâm

 • Động lực học và dao động hệ các kỹ thuật

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Vũ  Văn Khiêm, Nguyễn Minh Phương: Dao động uốn của tấm mỏng đồng chất hình chữ nhật chịu tác dụng của nhiều vật thể di động. Tuyển tập Hội nghị khoa học toàn quốc về Cơ học kỹ thuật, Hà Nội  2001. Tr.173 – 179
 •  Vũ Văn Khiêm, Nguyễn Minh Phương: Dao động uốn của tấm mỏng đồng chất hình chữ nhật chịu tác dụng của vật thể di động. Tạp chí khoa học và công nghệ các Trường đại học kỹ thuật, Hà Nội 1999, số 21. Tr. 56 – 59, 64, 65.
 • Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Minh Phương: Tính toán dao động uốn của dầm liên tục bằng phương pháp giải phóng liên kết. Tuyển tập các công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VII, Hà nội 2002, Tập 1 , Tr. 212-219
 • Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Minh Phương: Mô phỏng số động học cơ cấu máy mài nghiền đánh bóng chi tiết quang CẽA – 1500. Tuyển tập các công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VII, Hà nội 2002.
 • Nguyen Van Khang, Nguyen Minh Phuong: Transverse Vibrations of a Continuous Beam on Rigid and Elastic Supports under the Action of Moving Bodies. Technische Mechanik, Band 22, Heft 4, Magdeburg 2002, pp.306-316.
 • Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Minh Phương: Mô phỏng số động học cơ cấu máy mài nghiền đánh bóng kính mắt LOH SPHEROSPEED LPS. Tạp chí khoa học và công nghệ, Hà nội 2004, Tập 42 – số 1. Tr. 91 – 99.
 • Nguyễn Trọng Hùng, Ninh Đức Tốn, Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Minh Phương: Một số kết quả nghiên cứu gia công có định hướng theo phân bố khối lượng dư cục bộ bề mặt phẳng chi tiết quang khi mài nghiền. Tạp chí khoa học và công nghệ, Hà nội 2004, Tập 42 – số 4. Tr. 69 – 77.
 • Nguyễn Văn Khang, Hoàng Hà, Nguyễn Minh Phương: Dao động uốn của dầm liên tục cầu Phả Lại dưới tác dụng của nhiều xe ô tô chuyển động. Tuyển tập Hội nghị Cơ học toàn quốc, Hà Nội 2004, Tập 1, Tr. 154 – 163.
 • Nguyen Van Khang, Hoang Ha, Nguyen Minh Phuong: Calculating Transverse Vibration of Beam Bridges under the Action of Some Moving Bodies in Vietnam. Proceedings of the National Conference on Engineering Mechanics and Automation, Bach Khoa Publishing House, Hanoi 2006, Vol. 1, pp. 157-171.
 • Nguyen Van Khang, Nguyen Minh Phuong: Transverse vibration of orthotropic rectangular plate under moving bodies. Vietnam Journal of Mechanics, Hanoi 2009, pp. 46-56
 • Nguyen Van Khang, Nguyen Minh Phuong, Nguyen Phong Dien: Transverse vibrations of multiple span cable – stayed bridge under the action of moving Bodies. Proceedings of the National scientific seminar on vibration of cable – stayed bridges, Bach Khoa Publishing House, Hanoi 2009, pp. 35 – 48.
 • Nguyen Van Khang, Nguyen Minh Phuong, Hoang Ha: Mathematical Modelling of a Cable-stayed Bridge under the Action of Moving Bodies for the Sudden Loss of Cables. Proceedings of the National Scientific Seminar on Dynamics and Progressive Collapse in Cable – stayed Bridges, Bach Khoa Publishing House, Hanoi 2011, pp. 55 – 80.
 • Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Minh Phương:  Phương pháp mô phỏng số động học cơ cấu trong gia công chính xác bề mặt chi tiết quang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Hà nội 2012, Tập 50 – số 2. Tr. 169 – 181.
 • Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Văn Khang, Hoàng Hà, Nguyễn Đức Tuyên: Dao động của cầu đường sắt dưới tác dụng của đoàn tàu chuyển động. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX, Hà nội 2013. Tr. 460 – 470

Đào tạo

 • Thạc sỹ Cơ kỹ thuật – Đại học Bách Khoa Hà Nội,
 •  Kỹ sư Cơ tin kỹ thuật – Đại học Bách Khoa Hà Nội,
 • Tiến sỹ Cơ kỹ thuật (Tính toán dao động cầu) – Đại học Bách Khoa Hà Nội