[SME – THÔNG BÁO] HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH VÀ MỞ LỚP KỲ 2023-1

[SME – THÔNG BÁO] HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH VÀ MỞ LỚP KỲ 2023-1

    Để hỗ trợ một số bạn gặp vấn đề/ có mong muốn điều chỉnh lớp học của mình. Trường Cơ khí gửi các em hướng dẫn thực hiện trong giai đoạn này như sau:
  1. Đối tượng ưu tiên (theo thứ tự ưu tiên)
  • Hỗ trợ sinh viên quá hạn hoàn thành điều kiện tốt nghiệp (K63 về trước);
  • Các bạn đã liên hệ với nhau đủ số lượng để mở lớp và thống nhất lịch;

2. Lưu ý:

  • Chú ý các đối tượng ưu tiên;
  • Sinh viên Trường Cơ khí thực hiện đăng ký trên hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến: Trên https://qldt.hust.edu.vn/ có 2 form tương ứng với 2 yêu cầu: “Đơn xin mở lớp học mới”“Đơn xin đăng ký vào lớp”– để vào lớp đầy các em chọn điền đúng và đầy đủ thông tin.
  • Sinh viên ngoài trường Cơ Khí thực hiện đăng ký trên form sau: https://forms.office.com/r/LchmzpcCTT
  • Sinh viên lưu ý về việc lớp đăng ký bị huỷ do ít sinh viên! Đặc biệt với các LỚP THÍ NGHIỆM bị huỷ, sinh viên PHẢI đăng ký lớp thí nghiệm khác để có thể hoàn thành học phần đăng ký!