[THÔNG BÁO] QUY ĐỊNH NGOẠI NGỮ TỪ NĂM 2024 CHO ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ

[THÔNG BÁO] QUY ĐỊNH NGOẠI NGỮ TỪ NĂM 2024 CHO ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ

THÔNG BÁO

 Về việc công nhận các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ áp dụng trong tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

    Quyết định về việc Công nhận một số văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương Bậc 3 và Bậc 4 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng trong tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.  https://husteduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thanh_nguyenhai_hust_edu_vn/EZgs8MPT0GlOnghgb6nj4fMBu1nSypG25_fVIG5dVUEI9Q?e=c1JlDb

     Một trong các cách đơn giản nhất là người có chứng chỉ thực hiện công việc hậu kiểm qua Trung tâm khảo thí ngoại ngữ và trao đổi văn hóa của ĐHBK HN. Thời gian thực hiện việc hậu kiểm mất khoảng một vài tuần, thông tin chi tiết tham khảo theo đường link dưới đây:
Một số thông tin về khung ngoại ngữ:
1. Thông báo số 1098/TB-QLCL ngày 07/7/2023 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT về danh sách các đơn vị cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam
2. Danh sách các cơ sở được phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam (tính đến 31/5/2023)
3. Thông báo số 144/TB-QLCL ngày 07/02/2023 của Cục quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT
4. Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 quy định về liên kết và tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
5. Thông tin cập nhật có thể tham khảo tại trang của Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo