[SME – HƯỚNG DẪN] QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CẤP BỘ GD&ĐT

[SME – HƯỚNG DẪN] QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CẤP BỘ GD&ĐT

Bước thực hiện

Nội dung, trình tự công việc

Thời gian thực hiện Biểu mẫu
1.        Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ GD&ĐT  
1.1 Đề xuất nhiệm vụ trên trang https://qldt.hust.edu.vn

Đề xuất nhiệm vụ theo mẫu và gửi về Văn phòng Trường.

Theo thông báo
1.2 Chỉnh sửa đề xuất được chọn

Chỉnh sửa đề xuất được chọn theo góp ý của HĐKH và gửi về QLNC tập hợp trình Bộ.

Theo thông báo QLNC.QT03

 

2.        Xây dựng thuyết minh đề tài (TMĐT)    
2.1 Xây dựng TMĐT và hồ sơ đăng ký

Xây dựng TMĐT, lấy xác nhận của BLĐ và nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn về QLNC để trình HĐKH xét duyệt.

Theo thông báo của phòng QLNC  

 

2.2 Hoàn thiện TMĐT theo góp ý của HĐKH và nộp hồ sơ về phòng QLNC để trình Bộ. Theo thông báo của phòng QLNC
2.3 Hoàn thiện TMĐT theo góp ý của HĐKH cấp Bộ và nộp hồ sơ về phòng QLNC để trình Bộ. Theo thông báo của Bộ GD&ĐT
2.4 Ký kết hợp đồng thực hiện

 

Theo thông báo của Bộ GD&ĐT QLNC.QT03
2.5

 

Cập nhật thông tin

Cập nhật thông tin trên trang https://qldt.hust.edu.vn

– Nộp 1 bộ hồ sơ về Văn phòng Trường

Ngay sau khi ký hợp đồng  
3 Thực hiện các nội dung nghiên cứu

Triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu theo TMĐT

Theo TMĐT

 

TCKT.QT03 – Các biểu mẫu chung
3.1 Thanh toán mua sắm tập chung Theo TMĐT

 

Theo quy trình mua sắm tập trung: TCKT.QT02_ Quy trinh mua sam tap trung
3.2 Hồ sơ yêu cầu thanh toán thuê thiết bị, thuê phương tiện vận chuyển, gia công Theo TMĐT

 

TCKT.QT3.PL14
3.3 Hồ sơ yêu cầu thanh toán hợp đồng khoán Theo TMĐT

 

TCKT.QT3.PL07
3.4 Hồ sơ yêu cầu thanh toán phí đăng bài Theo TMĐT TCKT.QT3.PL6
3.5 Thanh toán Hội nghị, hội thảo Theo TMĐT TCKT.QT3.PL03
3.6 Hồ sơ yêu cầu thanh toán đi công tác nước ngoài Theo TMĐT TCKT.QT3.PL01
4 Theo dõi quá trình triển khai thực hiện đề tài

–   Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài;

–   Tổ chức kiểm tra định kỳ quá trình thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ GD&ĐT theo quy định;

–   Điều chỉnh thực hiện đề tài (nếu có).

–   Cập nhật thông tin trên hệ thống: https://qldt.hust.edu.vn/

Theo TMĐT QLNC.QT03
5 Tổ chức nghiệm thu/thanh lý đề tài

 

Theo TMĐT QLNC.QT03