[SME – HƯỚNG DẪN] QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

[SME – HƯỚNG DẪN] QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

Bước thực hiện Nội dung, trình tự công việc Thời gian thực hiện Biểu mẫu
1 Xây dựng và nộp TMĐT trên trang https://qldt.hust.edu.vn Theo thông báo của Phòng QLNC QLNC.QT05
2 Sửa TMĐT theo yêu cầu

– CNĐT sửa đề tài theo góp ý của HĐKH

– CNĐT cập nhật trên trang: https://qldt.hust.edu.vn

– BLĐ tổng hợp thuyết minh các đề tài được lựa chọn sau khi chỉnh sửa và gửi về phòng QLNC.

  QLNC.QT05
3 Chỉnh sửa TMĐT theo ý kiến góp ý của tổ thẩm định (nếu có)

Cập nhật trên trang https://qldt.hust.edu.vn

  QLNC.QT05
4 Ra quyết định và phê duyệt thuyết minh và hợp đồng

 

   
5.1 Với đề tài đơn vị được phân cấp

Trên cơ sở danh mục đề tài được BGH phê duyệt:

– Hiệu trưởng Trường Cơ khí ra quyết định và ký thuyết minh, hợp đồng;

– Chủ nhiệm đề tài nhận 01 bộ hồ sơ gồm: Quyết định + TMĐT được phê duyệt + Hợp đồng, còn lại lưu VT

Theo quyết định phê duyệt danh mục đề tài QLNC.QT05
5.2 Với đề tài quản lý tập trung

CNĐT ký hợp đồng thực hiện, gửi về Phòng QLNC trình ký BGH.

Theo quyết định QLNC.QT05
5.3 Cập nhật thông tin

Cập nhật thông tin trên trang https://qldt.hust.edu.vn

– Nộp bộ hồ sơ lưu về Văn phòng Trường

Ngay sau khi ký hợp đồng  
6 Triển khai thực hiện đề tài

– CNĐT triển khai thực hiện theo TMĐT

– Văn phòng Trường theo dõi tiến độ thực hiện đề tài.

Theo TMĐT QLNC.QT05
6.1 Thanh toán mua sắm tập trung Theo TMĐT

 

Hồ sơ theo: Hồ sơ thanh toán mua sắm tập trung

 

 

 

6.2 Thanh toán gia công chế tạo Theo TMĐT

 

Hồ sơ theo: Hồ sơ gia công chế tạo

 

 

6.3 Thanh toán TKCM cho CH.NCS Theo TMĐT

 

Hồ sơ theo: Hồ sơ thanh toán TKCM

 

 

6.4 Thanh toán Bài báo Theo TMĐT

 

Hồ sơ theo: Hồ sơ thanh toán bài báo

 

 

6.5 Thanh toán Hội nghị, Hội thảo Theo TMĐT

 

 
7 Thực hiện thanh quyết toán, nghiệm thu đề tài

Theo hướng dẫn của bộ phận tài chính Trường và TCKT.

Theo TMĐT TCKT.QT02

TCKT.QT03

8 Nghiệm thu và thanh lý    
8.1 Thành lập Hội đồng

– Với đề tài phân cấp cơ sở: Hiệu trưởng Trường Cơ khí thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu.

– Với đề tài quản lý tập trung: BLĐ đề xuất danh sách Hội đồng, gửi Phòng QLNC, trình BGH ra quyết định thành lập.

Theo TMĐT QLNC.QT05
8.2 Nghiệm thu và thanh lý

– Nghiệm thu gia hạn đối với đề tài chưa hoàn thành sản phẩm

– Nghiệm thu đúng hạn đối với đề tài đã hoàn thiện sản phẩm

Theo TMĐT QLNC.QT05
9 Báo cáo

– Với đề tài đơn vị được phân cấp: Nộp báo cáo tổng kết đề tài về VPT.

– Với đề tài quản lý tập trung: nộp báo cáo tổng kết đề tài về phòng QLNC. Báo cáo sau nghiệm thu theo hướng dẫn của phòng QLNC.

Theo TMĐT QLNC.QT05
10 Lưu hồ sơ

– TMĐT, Hợp đồng

– Biên bản kiểm tra định kỳ

– Báo cáo tổng kết đề tài

– Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

– Các quyết định liên quan đề tài

– Xác nhận nộp báo cáo

3 bộ hồ sơ lưu tại VPT, QLNC, CNĐT  

 

Hồ sơ

TT

Tên hồ sơ

Nơi lưu Cách lưu Thời gian lưu
1 Thuyết minh đề tài Văn phòng Trường Bản cứng 10 năm
2 Hợp đồng Văn phòng Trường Bản cứng 10 năm
3 Biên bản kiểm tra định kỳ Văn phòng Trường Bản cứng 10 năm
4 Báo cáo tổng kết Văn phòng Trường Bản cứng 10 năm
5 Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng Văn phòng Trường Bản cứng 10 năm
6 Các quyết định liên quan đề tài Văn phòng Trường Bản cứng 10 năm
7 Xác nhận nộp báo cáo Văn phòng Trường Bản cứng 10 năm

 

Phụ lục/Biểu mẫu

TT

Tên biểu mẫu/phụ lục Ký hiệu
  Biểu mẫu đề tài cấp cơ sở QLNC.QT05
1 Biểu mẫu thanh toán đề tài TCKT.QT02 TCKT.QT03
2 Thuyết minh đề tài QLNC.QT05.BM01
3 Quyết định thành lập hội đồng xét chọn QLNC.QT05.BM02
4 Hợp đồng giao thực hiện đề tài QLNC.QT05.BM08
5 Báo cáo tổng kết QLNC.QT05.BM09
6 Xác nhận nộp hồ sơ tại đơn vị QLNC.QT05.BM13