[SME-NCKH] CÔNG BỐ TIÊU BIỂU THÁNG 2 – 2023

[SME-NCKH] CÔNG BỐ TIÊU BIỂU THÁNG 2 – 2023

Bacillus subtilis DNA fluorescent sensors based on hybrid MoS2 nanosheets

(Cảm biến huỳnh quang phát hiện DNA vi khuẩn Bacillus subtilis dựa trên vật liệu nano lai MoS2)

Doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0297581

Danh sách tác giả: Son Hai Nguyen, Van-Nhat Nguyen, Mai Thi Tran

Tên tạp chí: PLoS One, vol. 19, no. 2, pp. e0297581, Feb. 2024, IF: 3.752, CiteScore: 5.6

Giới thiệu về nội dung nghiên cứu công bố:

        Hiệu quả của kít test nhanh Covid-19 trong đại dịch cho thấy tầm quan trọng của phương pháp xét nghiệm nhanh virut và vi khuẩn bên cạnh phương pháp truyền thống như PCR. Nhóm nghiên cứu đã phát triển thành công cảm biến sinh học phát hiện và ước lượng nhanh nồng độ vi khuẩn Bacillus subtilis DNA (đây là loại vi khuẩn vô hại nhưng số lượng cao báo hiệu sự ô nhiễm). Cảm biến hoạt động dựa trên tính chất quang học của vật liệu lai MoS2 kết hợp với mồi (probe) đặc hiệu gắn gốc NH2. Dựa trên các phép đo huỳnh quang, cảm biến sinh học cho thấy phạm vi phát hiện là 23,6–130 aM, đạt giới hạn phát hiện là 18,7 aM và ổn định trong bốn tuần. Ngoài ra, độ chọn lọc cao đối với DNA của vi khuẩn Escherichia coliVibrio proteolyticus của cảm biến được thể hiện bằng hiệu ứng dập tắt huỳnh quang ở bước sóng 558 nm. Nghiên cứu này không chỉ giới thiệu một công cụ mạnh mẽ để phát hiện DNA của vi khuẩn B. subtilis mà còn góp phần đáng kể vào sự tiến bộ của các cảm biến sinh học lai dựa trên vật liệu nano 2D, mang lại nhiều hứa hẹn cho các ứng dụng đa dạng trong nghiên cứu y sinh và giám sát môi trường.

Cơ chế hoạt động của của cảm biến DNA B. subtilis dựa trên tính chất phát quang của vật liệu.