Chương trình TTTN kết hợp ĐATN cùng công ty Hitachi-ABB