Danh sách cán bộ (Phòng thí nghiệm nhà máy số thông minh)

Danh sách cán bộ (Phòng thí nghiệm nhà máy số thông minh)

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

  1. Vũ Tiến Dũng – Trưởng ban điều hành
  • Phụ trách chung

Email: dung.vutien@hust.edu.vn

  1. Đào Quý Thịnh – Phó Trưởng ban điều hành
  • Phụ trách đào tạo, dịch vụ, chuyển giao công nghệ

Email: thinh.daoquy@hust.edu.vn

  1. Trần Văn Thực – Phó Trưởng ban điều hành
  • Phụ trách cơ sở vật chất

Email: thuc.tranvan@hust.edu.vn

  1. Hà Thị Thu Trang
  • Phụ trách Marketing, tài chính của PTN

Email: trang.hathithu@hust.edu.vn