[SME-HỌC BỔNG] TRAO HỌC BỔNG PVGAS CHO NHỮNG SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH HỌC TẬP XUẤT SẮC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 – 2023